Salgs- & Leverngsbetingelser for vores erhvervskunder

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem de erhvervsdrivende parter.


2. Priser
Alle priser er i DKK eksklusiv moms og i henhold til gældende prisliste. Med mindre andet er særskilt aftalt, kan priser justeres med 1 måneds varsel.


3. Betaling
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. KONTRA A/S forbeholder sig ret til at ændre betalingsbetingelserne samt kræve betaling før levering. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling pga. modkrav som KONTRA A/S ikke har anerkendt. Betaler Kunden senere end aftalt, er KONTRA A/S berettiget til at opkræve morarente fra forfaldsdagen. Morarenten beregnes pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. Morarentesats er i henhold til gældende prisliste. Der vil ved udsendelse af rykkere blive tilskrevet et rykkergebyr jvf gældende prisliste. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter, gebyrer og omkostninger, dernæst på hovedstolen.
Det solgte forbliver KONTRA A/S’ ejendom indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne renter og gebyrer er betalt.
Fortsat varelevering kan sættes i bero indtil forfaldent beløb er modtaget i vores bank. Ved inkasso afholdes alle omkostninger i denne forbindelse af Kunden.
Kunden accepterer at blive afkrævet Kontra A/S’ til enhver tid gældende satser for morarenter, debitorskift, panthaverdeklaration, rykkergebyr, omlægning, forsikringsrestance og gebyr for manuel indbetaling.
Eventuelle priser anført inkl. moms vil momssatsen være efter gældende momssats. Enhver ændring af momssats eller andre skatter og afgifter påhviler til enhver tid Kunden.


4. Levering
Alle ordrer under kr. 1.000,00 netto tillægges fragtomkostninger efter gældende prisliste. Øvrige leverancer leveres fragtfrit. Leveringstider er, medmindre andet er aftalt, vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor KONTRA A/S er i besiddelse af samtlige oplysninger til leverancens opfyldelse. Der ydes ikke Kunden erstatning for leveringsforsinkelser og Kunden er ikke berettiget til at hæve handlen af den grund. Levering af udstyr er i ”gadeniveau”. Ved trapper og lign. kontaktes KONTRA A/S for pris. Adgangsvejen til monteringssted skal kunne tåle kørsel med palleløfter eller sækkevogn med gummihjul.


5. Installation
For installation af udstyr er generelt gældende: Indenfor en meter fra udstyrets opstillingssted skal der forefindes vandtilslutning. Denne skal afsluttes med 1⁄2”ballofixhane eller 1⁄2” kuglehane. Kalkfilter monteres nær automaten. Evt. huller til træk af vand og el i bordplade, skabe o.lign. skal være lavet før montagen kan påbegyndes. El: minimum 230V med jord, dog ofte 380V. Vær obs. på specielle forhold i forbindelse med vægmontering. Generelt skal alle for installationer være godkendt af KONTRA A/S. Specifikke installationsvejledninger kan på forespørgsel fremsendes af KONTRA A/S


6. Bestillingsfejl
Varer tages generelt ikke retur. Efter forudgående skriftlig aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer på lagervarer eller returnering i uåbnet original emballage. Ordrer på bestillingsvarer eller ordreproducerede varer kan ikke annulleres, og sådanne varer tages ikke retur. KONTRA A/S forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer, at foretage et returneringsgebyr på 15 % af fakturaværdien, dog min. kr. 150,00. Godkendte, returnerede varer krediteres til gældende dagspriser.


7. Produktinformationer
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer kan ikke gøres gældende over for KONTRA A/S. Såfremt KONTRA A/S har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.


8. Immaterielle rettigheder
Enhver leverance af produkter sker med respekt for de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og KONTRA A/S er uden ansvar af nogen art for Kundens handlinger i strid med disse rettigheder.


9. Fejl og mangler
KONTRA A/S påtager sig intet ansvar for Genstandenes ydeevne eller egnethed for kunden. KONTRA A/S er ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, og som viser sig inden et år fra den dag, levering fandt sted. For dele,
der er udskiftet eller repareret, er perioden dog seks måneder. Kunden er pligtig straks ved modtagelsen, at foretage en omhyggelig gennemgang af de leverede produkter. Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden straks og uden ugrundet ophold og senest 7 dage efter levering give KONTRA A/S skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. Foretages der uautoriserede forandringer eller indgreb i det leverede uden KONTRA A/S skriftlige samtykke, fritages KONTRA A/S for enhver forpligtelse. Kunden er for egen regning selv pligtig til, og på eget ansvar, at sørge for at købt, elektronisk udstyr, kan tilkobles forsyningsspænding med jordforbindelse og med maksimal overgangsmodstand på 10 ohm til jord. KONTRA A/S fremhæver, at dette arbejde skal udføres af autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med stærkstrømslovgivningen med dertil hørende bekendtgørelser herom.
KONTRA A/S kan efter modtagelsen af en eventuel reklamation, bede Kunden returnere den angiveligt mangelfulde vare for Kundens regning og risiko til KONTRA A/S i original emballage. KONTRA A/S forbeholder sig retten til kun at modtage den angiveligt defekte del.
KONTRA A/S forbeholder sig retten til at teste varer, som er returneret på baggrund af fejl eller mangler. Konstaterer KONTRA A/S, at det returnerede produkt efter endt test ikke er behæftet med mangler, vil produktet blive returneret til Kunden med opkrævning af forbrugt testtid efter gældende timesats. KONTRA A/S kan frit vælge at afhjælpe manglen ved reparation, foretage omlevering med et mindst tilsvarende produkt eller kreditere Kunden produktet til gældende dagspris på reklamations-tidspunktet.


10. Ansvarsbegrænsning
Kunden kan ikke over for KONTRA A/S kræve erstatning for direkte eller indirekte tab eller skade som følge af mangler, forsinket levering, manglende opfyldelse af serviceforpligtelser m.v., og Kunden kan heller ikke under påberåbelse heraf opsige Aftalen eller tilbageholde forfaldne ydelser.
Et erstatningskrav overfor KONTRA A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. KONTRA A/S erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og KONTRA A/S hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab. KONTRA A/S er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. KONTRA A/S er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld (force majeure): Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort KONTRA A/S’s opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.


11. Forsikring
Kunden er til enhver tid forpligtet til at følge KONTRA A/S’s anvisninger for hvilke forsikringer, der skal tegnes, hvad enten det påhviler Kunden eller KONTRA A/S at tegne forsikringer.
Med mindre andet aftales tegner Kunden forsikring, som dækker brand, tyveri, vandskade og maskinkasko.
Alle omkostninger i forbindelse med forsikringstegning og notering af panthaverdeklaration vedrørende Genstandene samt den løbende forsikringspræmie betales af Kunden.


12. Produktansvar
KONTRA A/S er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lov nr. 371 af 7/6 1989 om produktansvar. For tingskade er KONTRA A/S alene ansvarlig, såfremt det påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af KONTRA A/S eller andre som KONTRA A/S har ansvaret for. Ansvaret for erhvervstingskade er begrænset til max. kr. 5.000.000,00. KONTRA A/S er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I det omfang KONTRA A/S overfor tredjemand måtte blive pålagt produktansvar, er Kunden forpligtet til at holde KONTRA A/S skadesløs i samme omfang som KONTRA A/S i det foregående har begrænset sit ansvar. Det påhviler Kunden at holde KONTRA A/S skadesløs med hensyn til krav rejst mod Kunden, som følge af farlige egenskaber, fejl eller mangler ved genstanden. Dette gælder såvel direkte skade på personer eller ting som indirekte skade, eksempelvis i form af driftstab, tidstab eller avancetab. Om nødvendigt kan KONTRA A/S kræve at kunden tegner dækkende produktansvarsforsikring og løbende dokumenterer, at den er i kraft.


13. Offentlige tilladelser
Hvis der til brugen kræves særlige offentlige tilladelser, påhviler det Kunden at indhente sådanne tilladelser. Kunden kan ikke påberåbe sig, at fornøden tilladelse ikke opnås eller at brugen af udstyr forbydes eller indskrænkes ved offentlige forskrifter.


14. Bortskaffelse af udstyr
Ansvar for bortskaffelse af elektronisk udstyr omfattet af produktansvar (WEEE) overdrages til Kunden ved indgåelse af denne aftale.


15. Transport af rettigheder og pligter
KONTRA A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.


16. Tvister
Enhver tvist mellem KONTRA A/S og Kunden skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som aftalt værneting, jf. retsplejelovens § 245, hvad enten sagen anlægges af KONTRA A/S mod Kunden eller af Kunden mod KONTRA A/S.


Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
© April 2015